Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương là thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị nhập khẩu tại các của khẩu, địa điểm tập trung ở Bình Dương. Đức Transport rất vui được chia sẻ kiến thứ này.

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ Sóng Thần):

Mục Lục

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Sóng Thần
Số điện thoại: (0274) 3 731 973, 3 728 608

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Sóng Thần 43IH 02 SONGTHANBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ Sóng Thần):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995144 KBNN Dĩ An 1815 2995144
2 Lệ phí hải quan 3511 2995144 KBNN Dĩ An 1815 2995144
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995144 KBNN Dĩ An 1815 2995144
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995144 KBNN Dĩ An 1815 2995144
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995144 KBNN Dĩ An 1815 2995144

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN
Số điện thoại: (0274) 3 811 655

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN 43PB 00 NGOAIKCNBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
2 Phí, lệ phí chờ nộp NSNN 3511 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
3 Tạm thu khác 3591 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
4 Thuế hàng TNTX 3512 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Việt Nam – Singapore):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Việt Nam – Singapore
Số điện thoại: (0274) 3 743 681

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Việt Nam – Singapore 43NF 00 KCNVNSGBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Việt Nam – Singapore):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995147 KBNN Thuận An 1813 2995147
2 Lệ phí hải quan 3511 2995147 KBNN Thuận An 1813 2995147
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995147 KBNN Thuận An 1813 2995147
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995147 KBNN Thuận An 1813 2995147
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995147 KBNN Thuận An 1813 2995147

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Việt Hương):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Việt Hương
Số điện thoại: (0274) 3 756 102

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Việt Hương 43NG 00 VHUONGBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Việt Hương):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995148 KBNN Thuận An 1813 2995148
2 Lệ phí hải quan 3511 2995148 KBNN Thuận An 1813 2995148
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995148 KBNN Thuận An 1813 2995148
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995148 KBNN Thuận An 1813 2995148
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995148 KBNN Thuận An 1813 2995148

Bảng giá khai báo hải quan Bình Dương

Bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan Bình Dương mức cơ bản, mức giá này có thể điều chỉnh đôi chút khi có những thông tin đặc biệt của lô hàng. Vì thế số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Bảng giá khai báo hải quan Bình Dương (Tạm Tính)
  Hàng XNK tại chỗ Hàng lẻ cảng VND Cont 20 cảng VND Cont 40 cảng VND
Thủ tục Hải quan nhập khẩu                       900,000                    900,000                  1,000,000                       1,200,000
Thủ tục Hải quan xuất khẩu                       900,000                    900,000                  1,000,000                       1,000,000

Mỗi tờ khai thứ 2 phụ thu 400.000VND

Mỗi cont tiếp theo phụ thu 800.000VND

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Sóng Thần):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Sóng Thần
Số điện thoại: (0274) 3 742 239

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Sóng Thần 43ND 00 KCNSTHANBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Sóng Thần):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
2 Lệ phí hải quan 3511 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Mỹ Phước):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Mỹ Phước
Số điện thoại: (0274) 3 567 172

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ – HQ Mỹ Phước 43K1 00 DNVCCMPBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ KCN Mỹ Phước):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
2 Lệ phí hải quan 3511 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
4 Tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149

 

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương
Số điện thoại: (0274) 3 749 472

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương 43CN 00 CTHOPBD

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương (Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
2 Lệ phí hải quan 3511 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
3 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
4 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466

 

Năng lực khai báo hải quan của Đức Transport

  1. Đội ngũ nhân viên chứng từ và giao nhận 30 người rành về thủ tục, nghiệp vụ giải quyết, tư vấn các vấn đề liên quan
  2. Văn phòng và chi nhánh : Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Hải Phòng.
  3. Năng lực khai báo và giao nhận: 2000-4000 tờ khai 1 tháng.
  4. Đội xe vận chuyển và kho trung chuyển hàng hóa: xe tải (1,8 – 5 tấn) 8 chiếc, xe container 20 chiếc, xe cẩu và nâng hàng hóa:  4 chiếc. Kho tại bến xe Miền Nam và chành vận chuyển tại đường Thành Thái.
  5. Chúng tôi là đối tác với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore,….. xuất khẩu với Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan TP Hồ chí Minh

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi