Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội là thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị nhập khẩu tại các của khẩu, địa điểm tập trung ở Hà Nội. Đức Transport rất vui được chia sẻ kiến thứ này.

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Bắc Hà Nội):

Mục Lục

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Bắc Hà Nội
Số điện thoại: (024) 37 685 520

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

Tên Đội nghiệp vụ:Đội Hàng không
Mã Hải quan:01E2
Mã đội:00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS:DHKBHNHN

 

Tên Đội nghiệp vụ:Đội Nghiệp vụ
Mã Hải quan:01E1
Mã đội:00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS:DNVBHNHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Bắc Hà Nội):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài
Số điện thoại: (024) 38 843 264

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa nhập 01B3 00 DHHNNBHN
2 Đội Thủ tục hàng hóa xuất 01B1 00 DHHXNBHN
3 Đội thủ tục hành lý nhập khẩu 01B6 00 DHLNKNBHN
4 Đội thủ tục hành lý xuất khẩu 01B5 00 DHLXKNBHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
3 Phí – Lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
6 Tài khoản tạm giữ 3942 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Chuyển phát nhanh):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
Số điện thoại: (024) 35 812 888

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội thủ tục XNK 1 01DD 01 CCHQCPNHN
2 Đội thủ tục XNK 2 01DD 02 CCHQCPNHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Chuyển phát nhanh):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995193 KBNN Thanh xuân 0022 2995193
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995193 KBNN Thanh xuân 0022 2995193
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995193 KBNN Thanh xuân 0022 2995193
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995193 KBNN Thanh xuân 0022 2995193
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995193 KBNN Thanh xuân 0022 2995193

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên
Số điện thoại: (024) 38 781 019

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên 01SI 00 GAYVIENHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
4 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Gia Thụy):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Gia Thụy
Số điện thoại: (024) 38 750 223

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Gia Thụy 01IK 00 GIATHUYHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Gia Thụy):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
5 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
6 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Hòa Bình):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Hòa Bình
Số điện thoại: (0218) 3 906 336

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Hòa Bình 01PQ 00 CCHQHBHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Hòa Bình):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
2 Lệ phí 3511.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
3 Tạm giữ chờ xử lý 3942.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
4 Tạm thu khác 3591.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Hòa Lạc):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Hòa Lạc
Số điện thoại: (024) 33 688 709
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
Tên Đội nghiệp vụ:Đội TTHQ Khu CNC Hòa Lạc
Mã Hải quan:01M2
Mã đội:00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS:CNCHTHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Đội TTHQ Khu CNC Hòa Lạc):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
2 Tạm gửi tiền lệ phí hải quan 3511 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
3 Tạm gửi tiền phạt VPHC 3591 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
4 Tạm gửi thuế XNK 3942 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

Tên Đội nghiệp vụ:Đội TTHQ Nghiệp vụ
Mã Hải quan:01M1
Mã đội:00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS:DHDHTHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Đội TTHQ Nghiệp vụ):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
2 Tạm gửi tiền lệ phí hải quan 3511 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
3 Tạm gửi thuế XNK 3942 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
4 Tạm gửi tiền phạt VPHC 3591 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long
Số điện thoại: (024) 39 590 345

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long 01NV 00 BTLONGHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
2 Tiền gửi phí, lệ phí hải quan 3511 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
4 Tiền gửi các khoản tạm thu khác 3591 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
5 Tiền gửi thuế tạm thu hàng TN-TX 3512 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Phú Thọ):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Phú Thọ
Số điện thoại: (0210) 3 848 786

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Phú Thọ 01PJ 00 VIETTRIHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Phú Thọ):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
4 Tài khoản tạm thu khác 3591 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239

Bảng giá khai báo hải quan Hà Nội

Bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan Hà Nội mức cơ bản, mức giá này có thể điều chỉnh đôi chút khi có những thông tin đặc biệt của lô hàng. Vì thế số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Bảng giá khai báo hải quan Hà Nội (Tạm Tính)
  Hàng XNK tại chỗ Hàng lẻ cảng VND Cont 20 cảng VND Cont 40 cảng VND
Thủ tục Hải quan nhập khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.200.000
Thủ tục Hải quan xuất khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.000.000

Mỗi tờ khai thứ 2 phụ thu 400.000VND

Mỗi cont tiếp theo phụ thu 800.000VND

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công
Số điện thoại: (024) 35 812 888

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công 01PL 00 HQQLDTGCHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
5 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Vĩnh Phúc):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Vĩnh Phúc
Số điện thoại: (0211) 3 870 946

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01PR 00 VINHPHUCHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Vĩnh Phúc):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236
2 Tạm thu 3591.0.2995236 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236
3 Tạm giữ 3942.0.2995236 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Yên Bái):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Yên Bái
Số điện thoại: (0216) 3 893 844

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Yên Bái 01BT 00 YENBAIHN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội (Chi cục HQ Yên Bái):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
2 Các khoản tạm thu khác 3511 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
3 Tạm giữ chờ xử lý 3942 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
4 Tiền gửi khác 3713 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430

Năng lực khai báo hải quan của Đức Transport

  1. Đội ngũ nhân viên chứng từ và giao nhận 30 người rành về thủ tục, nghiệp vụ giải quyết, tư vấn các vấn đề liên quan
  2. Văn phòng và chi nhánh : Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Hải Phòng.
  3. Năng lực khai báo và giao nhận: 2000-4000 tờ khai 1 tháng.
  4. Đội xe vận chuyển và kho trung chuyển hàng hóa: xe tải (1,8 – 5 tấn) 8 chiếc, xe container 20 chiếc, xe cẩu và nâng hàng hóa:  4 chiếc. Kho tại bến xe Miền Nam và chành vận chuyển tại đường Thành Thái.
  5. Chúng tôi là đối tác với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore,….. xuất khẩu với Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan TP Hồ chí Minh

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi