Trong một số trường hợp, có thể  nhiều người không thể tự mình thực hiện một số thủ tục hải quan vì những lý do đáng ngạc nhiên. Từ đó, bạn có thể ủy quyền cho người thân thực hiện thao tác này. Vậy thủ tục hải quan mẫu giấy ủy quyền là gì? Hãy  đọc  bài viết của Đức Transport dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một loại văn bản quy phạm pháp luật, nó cũng là văn bản ghi lại việc người được ủy quyền chỉ định  người được ủy quyền  thực hiện một số công  việc nhất định để đại diện cho mình. Hoặc các công trình được bảo vệ bởi một cơ quan có thẩm quyền nhất định. 

 Một số văn bản pháp luật hiện hành không quy định hình thức của giấy ủy quyền. Tuy nhiên, khi soạn thảo giấy ủy quyền, các cá nhân cần lưu ý một số thông tin bắt buộc  trong giấy ủy quyền như sau: 

 • Dữ liệu cá nhân của người được ủy quyền và  được ủy quyền là họ và tên, địa chỉ, số CMND, ngày cấp, nơi cấp.  Phải có nội dung  ủy quyền, tại mục này cần  ghi rõ  nội dung  công việc được ủy quyền. Trong đó, phải ghi rõ thời hạn của giấy ủy quyền, trường hợp giấy ủy quyền có thời hạn từ  mấy tháng, mấy năm đến mấy tháng, mấy năm.
 • Đồng thời, cần thống nhất rõ ràng về phạm vi được ủy quyền. Người được ủy quyền và người được ủy quyền  phải ký  vào giấy ủy quyền. Sau đó, chữ ký của người được ủy quyền được xác minh. 
 •  Trong trường hợp  có tranh chấp về nội dung của giấy ủy quyền, phải soạn thảo một thỏa thuận trách nhiệm rõ ràng. Nếu có cơ sở cho việc ủy quyền, thông tin là cơ sở có thể chấp nhận được cho việc ủy quyền phải được cung cấp.
Giấy ủy quyền là gì
Giấy ủy quyền là gì

Cơ quan hải quan có cho người ủy quyền thực hiện không?

Nhiều người tự hỏi mình câu hỏi này. Theo quy định tại Điều 4(14) Luật Hải quan ban hành năm 2014 có quy định như sau:

 • “Người khai hải quan bao gồm: chủ nhà hàng, chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải; người làm thủ tục hải quan, chủ hàng hoặc người khác được người điều hành phương tiện ủy quyền làm thủ tục hải quan.”
 • Đồng thời, Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định trường hợp người khác được chủ hàng ủy quyền làm thủ tục hải quan.
Cơ quan hải quan có cho người ủy quyền thực hiện không
Cơ quan hải quan có cho người ủy quyền thực hiện không

Mẫu thủ tục hải quan mẫu giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan  là văn bản ghi nhận việc người được ủy quyền (ở đây là công chức hải quan (tên được ủy quyền đại diện)) thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục hải quan. thông quan trong một chừng mực nhất định hoặc thời hạn và nghĩa vụ nhất định được quy định trong giấy ủy quyền.  

 Đối với mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan  được xây dựng với mong muốn giúp nhiều người khi gặp khó khăn hoặc có việc đột xuất có thể dễ dàng hoàn thành việc ủy quyền. Để thực hiện việc này, bạn nhập dữ liệu của mình vào thông tin xác thực hiện có, thông tin này có thể được thay đổi ở một số nơi theo nhu cầu của bạn. Về nguyên tắc, khung thông tin theo yêu cầu  của công tố viên giúp người thi hành công vụ không ngăn cản thông tin và chặt chẽ hơn về mặt pháp lý. 

Mẫu Giấy chứng nhận ủy quyền hải quan  có định dạng sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______*****_______

…., ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại … Chúng tôi gồm:

 1. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMND số

Địa chỉ:

 1. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

​Họ và tên

Sinh ngày:

CMND số

Địa chỉ:

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Ví dụ: Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

Mẫu thủ tục hải quan mẫu giấy ủy quyền là gì
Mẫu thủ tục hải quan mẫu giấy ủy quyền là gì

Công văn mẫu giấy ủy quyền gồm những nghị định nào?

Theo Điều 143 Luật Dân sự số. 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo Mục 7(4) của Quy định Chính phủ số. Nghị định 12/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2006 hướng dẫn thi hành Khoản 1 Điều 37 và Khoản 1 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2005 theo quy định của Luật Thương mại. Theo quy định của pháp luật, tổng cục chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện các nội dung sau:

 • Đồng ý việc Công ty ủy quyền cho công ty con của Công ty khai báo thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 1. a) Công ty được ủy quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý nghĩa vụ tài chính, các tranh chấp (nếu có) và chấp hành pháp luật hải quan.
 2. Chi nhánh công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung hồ sơ hải quan, phân loại hàng hóa, thực hiện mã số, kế toán thuế… mà chi nhánh công ty được ủy quyền.
 3. Mã số thuế trên tờ khai hải quan là mã số thuế của công ty, dấu đóng trên tờ khai hải quan là dấu chi nhánh nhưng phải ghi rõ “Được sự ủy quyền của giám đốc công ty”.
 • Chấp nhận người, đại diện có thẩm quyền của nhân viên công ty ký vào tờ khai hải quan và đóng dấu của công ty, nếu việc này phù hợp với Điều lệ của công ty. Giấy ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chí về nội dung quy định tại Quy định 110/2004/NĐ-CP và phải nêu rõ nghĩa vụ pháp lý của người được đại diện và người được ủy quyền.
 • Công văn này thay thế công văn 5556/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Tổng cục Hải quan và công văn 5259/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Hải quan.
 • Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện
Công văn mẫu giấy ủy quyền gồm những nghị định nào
Công văn mẫu giấy ủy quyền gồm những nghị định nào

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan:

 Trong trường hợp thay thế người được ủy quyền khai  hải quan, người đó có các quyền được quy định tại mục 18(1) của Luật Hải quan 2014. Đồng thời, trong phạm vi quyền hạn của mình, thực hiện các nghĩa vụ nêu tại các điểm a, b, đ, d, e mục 18 a, b, đ, d, e và g  của  Luật Hải quan 2014  được gia tăng, cụ thể  như sau: 

 •  Người khai hải quan  có các quyền sau đây: 

 Cơ quan hải quan sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tờ khai hải quan đối với  hàng hóa và phương tiện vận tải. đồng thời  được hướng dẫn  thủ tục hải quan, phổ biến  pháp luật  hải quan. Các yêu cầu hải quan cơ bản  xác định trước mã sản phẩm, xuất xứ và số tiền thuế sau khi thông tin đầy đủ và chính xác đã được gửi cho cơ quan hải quan. Trước khi khai báo hải quan, chúng tôi xem trước  hàng hóa dưới sự giám sát của  công chức hải quan và lấy mẫu hàng hóa để đảm bảo  khai báo hải quan  chính xác hơn. Bạn có quyền yêu cầu Hải quan kiểm tra lại  hàng hóa đã kiểm tra. Nếu bạn không thể đồng ý với phán quyết  của cơ quan hải quan vì mặt hàng đó không thể được thông quan. Hồ sơ hải quan có thể được sử dụng để thông quan hàng hóa và vận chuyển hàng hóa. Thực hiện các thủ tục ủy quyền hợp pháp cùng lúc với các tổ chức khác. Các hành vi vi phạm pháp luật của  cơ quan hải quan và công chức hải quan có thể bị thách thức và lên án. Thiệt hại do  cơ quan hải quan hoặc quan chức hải quan gây ra có thể được yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Trách nhiệm Quốc gia. Đối với người khai sở hữu hàng hóa

 • Chủ phương tiện vận tải  có các nghĩa vụ sau đây: 

 Việc thông quan và  thủ tục thông quan phải được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan. Thông tin đầy đủ, chính xác phải được cung cấp cho cơ quan hải quan để xác định trước mã số, xuất xứ và tiền thuế của hàng hóa. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai  và các giấy tờ đã nộp, xuất trình. Đồng thời, cũng phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất về nội dung thông tin giữa hồ sơ do doanh nghiệp nắm giữ với hồ sơ do cơ quan hải quan nắm giữ. Khi làm thủ tục hải quan phải chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải  quan. hoặc quản lý, giám sát thông quan đối với  hàng hóa hải quan, phương tiện hải quan. Phải bố trí cả người và phương tiện để công chức hải quan thực hiện các công việc liên quan đến  kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải. Bạn phải nộp thuế và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khác theo Đạo luật về thuế, phí và lệ phí và các  luật  liên quan khác.

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Các công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh của mình thực hiện được không?

Theo công văn chấp thuận làm thủ tục hải quan số 6064/TCHQ-GSQL, được phép ủy quyền cho  công ty con làm thủ tục hải quan. Về việc xuất nhập khẩu hàng hóa, khi đăng ký thông báo ngoài các giấy tờ theo quy định  phải xuất trình bản sao giấy ủy quyền của công ty tại chi nhánh. 

 Giấy ủy quyền này phải ghi rõ  quyền và nghĩa vụ cụ thể của người ủy quyền và người được ủy quyền. Tên và mã số thuế của doanh nghiệp nhập khẩu ghi trên tờ  khai hải quan đính kèm là tên và mã số thuế của Công ty cổ phần một trong các thành viên dịch vụ  tổng hợp dầu khí. Tên, mã số thuế của chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp phân phối xăng dầu một thành viên  được nhập tại ô tên của tờ khai hải quan. Dấu để đóng trên tờ khai hải quan phải là  dấu của Chi nhánh Công ty cổ phần một thành viên Tổng dịch vụ phân phối xăng dầu.

Các công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh của mình thực hiện được không
Các công ty có thể ủy quyền cho chi nhánh của mình thực hiện được không

Nội dung phải có trong thủ tục làm giấy ủy quyền:

Chúng tôi đã cung cấp mẫu thư thông quan ở trên. Xin lưu ý đây là mẫu giấy cơ bản về nội dung bắt buộc của hợp đồng ủy quyền, bao gồm:

 • Mục tiêu của hợp đồng
 • Thỏa thuận nội dung
 • Giá cả và phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng
 • Thỏa thuận về hình phạt vi phạm và mức bồi thường
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng đại lý và hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý
 • Hãy đồng ý về cách giải quyết tranh chấp.
Nội dung phải có trong thủ tục làm giấy ủy quyền
Nội dung phải có trong thủ tục làm giấy ủy quyền

Hiện tại chúng tôi đang chia sẻ mẫu thủ tục hải quan mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2023. Hi vọng những chia sẻ trên hữu ích với mọi người. Đặc biệt là những người muốn học cách chấp nhận thủ tục hải quan. Truy cập ngay website Đức Transport để cập nhật những thông tin hữu ích

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu 
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu chúng tôi chuyên làm

 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị mới

Thủ tục nhập khẩu máy in nhiệt

Thủ tục nhập khẩu máy chạy bộ

Thủ tục nhập khẩu máy biến tần inverter

Thủ tục nhập khẩu máy ảnh

Thủ tục nhập khẩu máy làm mát không khí

Thủ tục nhập khẩu máy điều hòa

Thủ tục hải quan nhập khẩu máy in

Thủ tục hải quan nhập khẩu máy cnc

Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc cũ